Säännöt

SÄÄNNÖT - Savo-Karjalan Suunnistus ry

Hyväksytty 15.11.2003 yleisessä kokouksessa

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Savo-Karjalan Suunnistus ry. ja kotipaikka Kuopion kaupunki. Toiminta-alue käsittää pääpiirteissään Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on ohjata, johtaa ja kehittää suunnistustoimintaa toiminta-alueellaan ja toimia jäsentensä edunvalvojana yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

· tarjoaa jäsenilleen suunnistuksen asiantuntemusta, neuvontaa, koulutusta ja liikuntatilaisuuksia.

· toimii suunnistuksen edunvalvojana jäsenilleen sekä muille lajin harrastajille

· toimii yhteistyössä muiden alueellisten järjestöjen ja valtakunnallisten yhteisöjen kanssa

· liittyy jäseneksi toiminnan kannalta merkityksellisiin yhdistyksiin, yhteisöihin ja organisaatioihin

· harjoittaa julkaisutoimintaa, neuvontaa ja muuta vastaavaa tarkoitukseen liittyvää palvelutoimintaa

· tekee ulkoista ja sisäistä yhdistyksen tarkoitusta edistävää tiedotus- ja suhdetoimintaa

· harjoittaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa

· järjestää kursseja, seminaareja, luento- ja koulutustilaisuuksia, juhlia ja muita samantapaisia tapahtumia

· harjoittaa kustannustoimintaa sekä voittoa tavoittelematta urheiluvälineiden välitystä jäsenilleen

· edistää antidoping toimintaa sekä urheilun yleisten eettisen periaatteiden noudattamista

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestämällä rahan keräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan hankittuaan, harjoittamalla julkaisu- ja monistustoimintaa, järjestämällä huvi- ja virkistystilaisuuksia, tekemällä tilapäistä talkootoimintaa tai muuta vastaavanlaista pienmuotoista varainhankintaa.

3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä suunnistusta harjoittava tai suunnistustoimintaa edistävä rekisteröity urheiluseura, muu rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhtiö, säätiö, rekisteröity yhdistys tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan yhdistyksen kulumassa olevan toimintavuoden päättyessä. Jos yhteisöjäsen purkaantuu, katsotaan sen jäsenyys päättyneeksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä joko määräajaksi tai kokonaan, jos hallituksen varoituksesta huolimatta jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin se on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä myös, jos jäsen on jättänyt kahtena peräkkäisenä vuonna jäsenmaksunsa maksamatta.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun, suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Maksettuja jäsenmaksuja ei voi periä takaisin jäsenyyden päättyessä.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) enintään kuusi (6) muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että puolet heistä on erovuorossa vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi lisäksi asettaa avukseen erilaisia toimikuntia ja päättää niiden toimivallasta ja tehtävistä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

· johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa yhdistyksen talouden

 • kutsuu koolle syys-, kevät- ja ylimääräiset kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat
 • laatii toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toiminta- ja tilikertomuksen
 • nimittää ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja hyväksyy hakemuksesta jäsenet
 • valitsee yhdistyksen edustajat yhdistyksen ulkopuolisiin tehtäviin ja myöntää viirit ja tunnustukset
 • päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, ostamisesta, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 • päättää yhdistyksen liittymisestä muihin yhdistyksiin ja yhteisöihin.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi kokouksessaan myöntää määräämälleen henkilölle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 1.1. - 31.12.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksiin jokaisella varsinaisella jäsenellä on oikeus asettaa yksi äänioikeutettu edustaja, sekä vapaasti lisäedustajia, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Sama henkilö voi edustaa vain yhtä jäsentä. Vain jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä on äänioikeus.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä.

11 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa siten, että ehdotusta kannattaa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä, ja yhdistyksen purkamisen kohdalla kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolme (3) kuukautta ja joissa molemmissa ehdotusta kannattaa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä.

Jos yhdistys päätetään purkaa tai lakkauttaa, sen omaisuus on käytettävä jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla suunnistuksen edistämiseen.

13 § Erityismääräykset

Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Suunnistusliitto ry:n kanssa ja noudattaa voimassa olevia sääntöjä sekä muita suunnistustoimintaa koskevia määräyksiä ja ohjeita.